Sponsors

ALV-notulen

NOTULEN ALV  VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 9 JANUARI 2020

 

Afmeldingen:    

• Harry v.d. Aa

• Jolanda Doremalen

• Ted van Berkel

 

1. OPENING

Voorzitter Tico Cijntje heet alle aanwezigen welkom.

 

2. AANKONDIGING BESTUURSLEDEN

Sophie de Cock is vertrokken uit het bestuur, zij ontvangt daarvoor een bedankje.

Arjan van Roessel wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid sponsorzaken.

Bert van Eersel is vertrokken uit het bestuur als bestuurslid facilitair.

Fred de Wit wordt voorgesteld, hij gaat meelopen met het bestuur met het oog op het voorzitterschap komend seizoen.

 

3. VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE LEDENVERGADERING

Bert Tuk vraagt om een verslag over het afgelopen verenigingsjaar, dit staat zo in het huishoudelijk reglement. Dit is niet opgesteld. In het verleden hadden we allerlei commissies die een verslagje opstelden in de ALV, dat is niet meer van toepassing, deze commissies bestaan niet meer.

Er wordt gevraagd waarom er een nieuwe kledinglijn moet komen met het oog op de kosten? Reden is dat de huidige kledinglijn niet meer door Robey te leveren is. Ook de T&T pakketten zijn niet meer verkrijgbaar in de kleur rood.

Monique Hultermans informeert naar BHV/EHBO hoe dit is geregeld.

Het rode kruis is niet als goodwill mogelijk, kosten hiervoor zijn te hoog. EHBO is verplicht en moet wel worden opgelost. Margret Kramer zal ons hierin gaan adviseren.

Internationale toernooien:

Discussie is waarom er geen geld bij Zigo mag worden opgehaald. Bert Tuk stelt voor om hierover een plan van aanpak te schrijven wat in een extra ALV besproken kan worden.

Claudy de Cock vindt het zorgelijk dat de sponsorgelden internationale toernooien worden gestald bij ouders van Zigo. Reden hiervan is dat deze toernooien buiten Zigo om worden geregeld door de ouders zelf.

Diverse leden hebben zorgen over het weglopen van veel trainers en vrijwilligers en spreken deze uit. Daarnaast is er twijfel over het feit dat de voorzitter ook trainer is van een selectieteam en zijn objectiviteit.

Voorzitter: De voorkeur ligt bij trainingen geven maar het voorzitterschap is aangegaan omdat de club na een half jaar zoeken geen voorzitter kon vinden.. De indelingen van teams worden bepaald door Fouad en Jurgen en niet door de voorzitter. Naast deze taken is hij nu ook noodgedwongen coördinator van 3 categoriën. Er staan vacatures op de website en er zijn ook mensen benaderd maar er is helaas geen animo.

Hierop is een discussie ontstaan waarop door het bestuur de vraag is gesteld of deze vereniging wel met het huidige bestuur door wil. Door de ALV is hier positief op geantwoord.

 

4. KASCONTROLE/VERKIEZING NIEUWE KASCOMMISSIE

De kascontrole commissie bestond uit Jan Bellemakers en Jack van Wezenbeek. Zij geven complimenten aan de penningmeester en anderen die hieraan hebben meegewerkt.

Nieuwe commissie: Anne Frank van Gestel en Frank Janssen

 

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG/BEGROTING

Cijfers worden uitgelegd door de penningmeester.

Conclusies: Op korte termijn is er een liquiditeitsprobleem, om dit op te lossen worden wat verplichtingen doorgeschoven.

Sophie de Cock: Geld grote clubactie moet opzij gezet worden voor de kinderen. Dit gaat helaas niet, dat geld is voor de hele club bestemd. Zij geeft aan te stoppen met deze actie en wil graag dat dit wordt overgenomen, vindt dat er weinig waardering is voor de actie.

Hein v Dungen vraagt waar de pijnpunten zitten:

  • Veldhuur
  • Subsidie
  • Toch BTW berekend door gemeente tegen de afspraken in
  • Engie (energie) zijn vergeten overheidsheffingen te berekenen. Door een fout van Engie hebben we te maken met een naheffing van € 8.000.Hit levert een wanprestatie en Engie staat niet open voor een aflossingsregeling. Tico vraagt toestemming aan de ALV om te procederen. De ALV stemt hierin toe.

Hein informeert hoe het zit met ING, deze sponsoring loopt nog 3 jaar door. Het is ook niet rendabel om op dit moment de lening over te zetten naar ING.

 

6. CONTRIBUTIES

Jan Bellemakers en Frank Janssen hebben een werkgroep gevormd mbt contributries en leggen diverse voorstellen neer:

  • Verhoging contributie
  • Bestuur bevoegdheden geven te verhogen met prijsindex
  • Selectietoeslag
  • Clubcoördinator in dienst nemen (dit wordt verder onderzocht)

Enige waar de ALV niet mee akkoord  gaat is de selectietoeslag. Overige punten worden

verder uitgewerkt voor de extra ALV. Deze extra ALV wordt gepland op 25 juni 2020, met als agendapunten: Plan van aanpak internationale toernooien, tekst huishoudelijk reglement en contributies.

 

7. JUBILARISSEN

50 jaar lid Harry de Rooij, Noud van Roessel en Jan van Lier

40 jaar lid Jan verdonk en Jurgen Meuwese

25 jaar lid Nick Remmers en Hans Vermeer

 

8. RONDVRAAG

• Monique Hultermans informeert naar andere tenues voor meisjes, huidige schijnen door. Tico neemt contact op met leverancier.

• Job van Lieshout stelt voor om studenten van de Rooi Pannen of andere scholen te benaderen. Daar zijn we mee bezig maar is niet eenvoudig. Bij het schoonmaken van het terrein hebben we al hulp.

• Job stelt ook verduurzaming via zonnepanelen voor en informeert via wie dit loopt: dat gaat via HIT. Het omslagpunt voor verenigingen is niet genoeg om te investeren, de energie op het complex is al wel verdeeld over de kantine en de kleedkamers/gemeente. Job biedt aan om via zijn netwerk met ons mee de kijken.

• Cees de Kort informeert of we niet kunnen stoppen met de kledinglijn omdat deze veel geld kost: We hebben nu veel gesponsord gekregen, het is voor veel leden te duur om zelf jaarlijks een nieuw tenue te kopen.

• Jan van de Wouw vraagt of het een idee is om de AC in te schakelen om het op de donderdagavonden gezelliger te maken. Dit wordt besproken tussen de AC en het bestuur.

• Tim de Bont informeert of Zigo nog steeds een G-elftal op wil richten. Dat is wel de wens maar helaas zijn er te weinig aanmeldingen binnengekomen.

 

9. SLUITING

             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOTULEN ALV  VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 29 november 2018


Afmeldingen:
• Roy de Kok
• Ted van Berkel
• Jolanda Doremalen
• Mieke Vesters
• Patrick vd Steen
• Dennis van Heeswijk

Aanwezig:
45 leden.


1. OPENING

Voorzitter Tico Cijntje opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.


2. INGEKOMEN STUKKEN

Mail Arjen van Roessel deze wordt aan het einde van de vergadering behandeld.


3. VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE LEDENVERGADERING

De notulen stonden ter inzage op de website gepubliceerd en liggen ter inzage verspreid in de kantine, hierover zijn geen vragen. Deze worden goedgekeurd door de ALV.


4. KASCONTROLE

De commissie bestond uit Jack v. Wezenbeek en Jan Bellemakers.
Alle stukken zijn akkoord bevonden. Speciaal compliment van de commissie voor de netheid en overzichtelijkheid voor onze penningmeester.
Voor de kascontrolecommissie stellen beide heren zich voor 2018/2019 weer beschikbaar.


5. FINANCIEEL JAARVERSLAG

Deze stukken zijn voor de vergadering verspreid ter inzage. Kees geeft uitleg over de cijfers. We hebben een positief resultaat. Opvallende posten zijn € 8.000 minder aan contributie ontvangen en € 7.000 minder aan sponsoring.

Ook wordt uitgelegd dat we afgelopen seizoen extra inkomsten hebben ontvangen welke volgend jaar niet terug zullen komen.

Kledinglijn: We gaan proberen de kledinglijn te behouden maar weten nog niet in welke vorm. Lopen ook tegen het tekort aan vrijwilligers aan.

De kantine inkomsten zijn teruggelopen. Deel daarvan komt door de slechte staat van veld 3 en de vervanging van de toplaag veld 2. Veel leden hebben bij NOAD moeten trainen en zijn daardoor niet in de kantine geweest. Hiervoor ligt een aansprakelijkheidsstelling bij de gemeente.

Nico vraagt of expoitatie van onze kantine rendabel is. Op dit moment niet duidelijk, er wordt en commissie samengesteld om dit te onderzoeken, hiervoor geven Arjen van Roessel, Jaap de Jong en Nico van Rooij zich op.

Sponsoring/energiebelasting etc.
Er wordt gevraagd of we over kunnen naar zonnepanelen om te besparen Advies vanuit HIT (onze adviseur hierin) is nog niet positief, voorwaarden voor bedrijven zijn niet gunstig genoeg. Dit wordt in de gaten gehouden en zodra dit rendabel is voor ZIGO worden wij hierin geadviseerd door HIT.


6. CONTRIBUTIES

We hebben de afspraak dat deze voor 1 oktober betaald moet zijn anders wordt er niet meer gevoetbald. Het incasseren van contributies is verplaatst van half juli naar eind augustus, we hopen dat daardoor minder terugboekingen zullen plaatsvinden. Ook bekijken we of in het nieuwe seizoen clubcollect kan gaan incasseren.

Het huishoudelijk reglement wordt met goedkeuring aanwezigen aangepast naar:
Betaling voor 1 oktober anders mag er niet worden gevoetbald.
Als iemand stopt na december vindt er geen restitutie van contributie meer plaats.

Er wordt een werkgroep samengesteld om de contributieopbouw en eventuele verhoging te bekijken. Deze werkgroep bestaat uit Jan Bellemakers, Frank Janssens en Jan van de Wouw.

Frank informeert nog of er een actieve werving is voor seniorenleden omdat er een aantal zijn overgegaan naar FC Tilburg. Komende jaren worden de peilers: Senioren, kantine en dames.

Toni informeert naar 45+ competitie, deze is op vrijdagavond en zou ook de kantineomzet kunnen verhogen. Hier wordt naar gekeken. Zo zullen we ook de mogelijkheden voor walking voetbal (ouderen) gaan bekijken.


7. JUBILARISSEN

• Rob de Graaf                                 70 jaar lid
• Gerrit van Roosendaal                 50 jaar lid
• Jan van Vugt                                   50 jaar lid
• Hein van den Dungen                  50 jaar lid
• Paul van Heeswijk                        25 jaar lid
• Nico van Rooij                               25 jaar lid
• Pieter Horvers                               25 jaar lid

De aanwezige jubilarissen worden gehuldigd met bloemen en een attentie. De overige jubilarissen krijgen dit op een later tijdstip.


8. BESTUURSTERMIJN

Het bestuur is opnieuw gekozen door de ALV, er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.

Tijdens vorige bestuurstermijn is het volgende gerealiseerd:
• 2e kunstgrasveld
• Toplaag veld 2 vervangen
• Huurproblematiek/verhoging met gemeente aangepakt
• Aanpak financiële situatie
• Nieuwe kledinglijn
• Duurzamere materialen
• Nieuw jeugdsportbeleid
• ING binnengehouden als sponsor voor 3 jaar
• Trainers worden opgeleid
• Kantine “make over”
• Website “make over”
• Vaste gesprekspartner voor Gemeente en RATV


9. RONDVRAAG

• Website loopt achter. Dit klopt maar onze webmasters krijgen erg weinig input. De website is van ons allemaal dus als iemand dingen geplaatst wil hebben dan kan dat altijd.

• Trainers vragen om de teaminfo up to date te krijgen op de website. Deze info staat altijd up to date in voetbal.nl, daar kan alles worden teruggevonden. Het is helaas niet mogelijk om dit te koppelen aan onze eigen website.

• Er wordt gevraagd waarom teams welke op internationaal toernooi gaan niet binnen ZIGO sponsoren mogen zoeken. Dit jaar gaan 5 teams op internationaal toernooi en het is voor onze sponsoren niet prettig als ze steeds gevraagd wordt om extra sponsoring door diverse teams. Frank Janssen stelt voor om ieder team een zaterdag te geven bij ZIGO om toch wat extra sponsoring binnen te halen, dat zou een oplossing kunnen zijn.

• Nick Remmers informeert of er nog iets op het gebied van Fusies speelt, maar dat is op dit moment niet het geval.

• Richard Hultermans informeert of er geen prijzenkast kan komen in de kantine en of daar ook geen voorbeeld van onze kledinglijn in kan komen. Heel graag alleen hebben we hier zelf de financiële middelen niet voor op dit moment maar als hiervoor een sponsor gevonden wordt is dat altijd welkom.

• Arjen van Roessel, kunnen we apparatuur van Matchday gebruiken? Helaas is de opname apparatuur en de kast binnen gestolen, als we dit moeten vervangen kost dit € 1.500 dat is niet haalbaar.

• Addy merkt op dat sommige teams erg weinig trainingsruimte hebben.

• Monique Hultermans: BHV/EHBO op zaterdag is er niemand. Ze biedt zich aan om haar BHV te herhalen, hierover gaan we in gesprek.

• Mail Arjen van Roessel, deze geeft aan dat dit niet meer nodig is, al zijn vragen zijn in de loop van de avond beantwoord.


Tico bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!